Analiza Rynku & Projekt

ANALIZA RYNKU

Analiza rynku medycznego

Przed podjęciem kluczowych działań biznesowych warto oprzeć
decyzje na wiarygodnej wiedzy. Prezentujemy naszą usługę analizy
rynku, dedykowaną podmiotom działającym w ramach branży

 • decydentom;
 • producentom i dystrybutorom;
 • agencjom promocyjnym/reklamowym;
 • konsultantom medycznym;

Zakres Analizy

Analizy rynku prowadzimy przede wszystkim w oparciu o metodę Desk Research. Pozyskujemy między innymi dane udostępniane przez instytucje publiczne (NFZ, GUS, Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Medycyny Pracy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego etc.). Wyszukujemy informacje odnoszące się do wyposażenia placówek, statystyk pacjentów, a także ich profilu społeczno-demograficznego.

Skupiamy się w głównej mierze na analizie uwarunkowań prawnych, w tym zwłaszcza dotyczących reguł przyznawania refundacji i innych świadczeń, a także zasad dystrybucji i reklamy leków oraz innych produktów medycznych. Poddajemy systematycznemu monitoringowi projekty nowelizacji w prawie farmaceutycznym.

Analizujemy

 • informacje zamieszczane w portalach
  i czasopismach branżowych;
 • dane dostępne w rejestrach oraz biuletynach;
 • dokumentacje patentowe;
 • dane dotyczące zachorowalności;
 • zachowania terapeutyczne lekarzy;
 • publikacje i inne dane będące w posiadaniu
  instytutów naukowych;
 • przebieg targów, konferencji oraz eventów;
 • ofertę sklepów internetowych konkurencji;
 • ogólnodostępne raporty z badań i analiz rynku;
 • komercyjne zbiory danych sprzedażowych;
 

Analiza Przetargów Publicznych

Dane odnoszące się do potencjału i wielkości rynku medycznego, a także jego struktury gromadzimy m.in. w procesie analizy zamówień publicznych. Efektem naszych prac jest raport ukazujący wyniki sprzedaży w określonym przedziale czasowym. Rozpoznajemy kluczowych graczy na rynku, a także wskazujemy firmy najczęściej ogłaszające przetargi.

Informacje na temat struktury, wielkości i potencjału rynku medycznego pozyskujemy m.in. w oparciu o analizę zamówień publicznych (ogłoszenia o przetargach i wynikach) oraz prywatnych zleceń. Wykorzystujemy w tym celu ogólnodostępne bazy przetargów, które przeszukujemy na podstawie określonej treści (np. nazwa/kategoria produktu czy usługi) lub wybranego kryterium (np. maksymalna i minimalna cena/kwota wadium/kryteria wyboru ofert).

W ramach analizy rynku zamówień publicznych uzyskujemy takie dane jak:
 • wykaz instytucji zlecających zamówienie oraz zwycięzców przetargów – z uwzględnieniem takich informacji jak nazwa instytucji, rodzaj placówki (np. szpital kliniczny/przychodnia/instytut badawczy/placówka NZOZ etc.), województwo, a także dane teleadresowe;
 • daty rozstrzygnięcia przetargów;
 • ceny jednostkowe;
 • nazwy handlowe zamówionych produktów medycznych/farmaceutycznych;
 • ilości zamawianych produktów;
 • obecność produktów towarzyszących (dostępnych w pakiecie) w treści zamówień.

Wynikiem przeprowadzonych przez nas analiz jest raport przedstawiający wyniki sprzedażowe we wskazanym przedziale czasowym. Identyfikujemy  kluczowych graczy wśród konkurencji, którzy dostarczają na rynek największe ilości produktów medycznych z danego segmentu. Wskazujemy także te podmioty, które najczęściej ogłaszają przetargi. Do raportu dołączamy spakowaną dokumentację  z przetargów publicznych, linki do docelowych stron z ogłoszeniami, a także z plik z bazą danych w formacie Excela.

Dokonujemy zarazem finansowej analizy porównawczej (benchamarking) firm funkcjonujących w danym sektorze rynku medycznego. Pozyskujemy informacje m.in. na temat struktury majątku czy poziomu zadłużenia. Dzięki temu zdołają Państwo określić wiarygodność finansową potencjalnych partnerów biznesowych oraz kontrahentów.

Badania ankietowe

W celu weryfikacji, uzupełnienia i uszczegółowienia informacji pozyskanych w ramach analizy danych zastanych przeprowadzamy wywiady kwestionariuszowe z realnymi uczestnikami rynku. Prowadzimy m.in. reprezentatywne badania ilościowe z wykorzystaniem techniki CATI (wywiady telefoniczne), PAPI (ankietyzacja papierowa), CAWI (badania internetowe) lub CAPI (wywiady prowadzone z użyciem urządzeń mobilnych).

Badania Opinii

Prowadzimy także wywiady kwestionariuszowe w celu uszczegółowienia informacji uzyskanych na etapie analizy desk research. Ich uczestnikami są faktyczni uczestnicy rynku:
 • producenci
 • dystrybutorzy
 • farmaceuci
 • przedstawiciele placówek służby zdrowia
 • personel medyczny
 • pacjenci

Korzyści

Dzięki przeprowadzonej przez nas analizie rynku mogą Państwo zyskać m.in. następujące korzyści:
 • rozpoznanie perspektyw rozwoju rynku;
 • określenie podaży oraz popytu na produkty medyczne;
 • identyfikacja przeciętnych cen rynkowych;
 • oszacowanie wartości sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz internetowej;
 • Określenie struktury rynku medycznego;
 • Identyfikacja przeciętnych cen oraz marży w danym segmencie rynku;
 • Określenie pozycji własnego podmiotu na tle konkurencji;
 • Rozpoznanie profili kluczowych graczy na rynku (apteki i sieci apteczne, placówki medyczne, producenci, dystrybutorzy);
 • Uzyskanie wsparcia pod kątem optymalizacji budżetu na działania w ramach promocji i dystrybucji farmaceutyków oraz innych produktów medycznych;
 • Identyfikacja partnerów biznesowych;
 • Monitoring tendencji na rynku medycznym oraz prognozowanie jego dynamiki;
 • Rozpoznanie szans i zagrożeń w związku z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań;
 • Identyfikacja czynników zwiększających konkurencyjność;
 • Uzyskanie informacji na temat niezaspokojonych potrzeb klientów.