OBSŁUGA PRAWNA

Obsługa Prawna

Inwestycje w sektorze medycznym

Zespół naszych prawników od wielu lat pomaga w przeprowadzeniu przedsięwzięć realizowanych w szeroko rozumianym modelu PPP i koncesji. Dzięki znajomości zagadnień samorządowych oraz doświadczeniu w obsłudze klientów biznesowych jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną, która przyniesie korzyści zarówno Szpitalom, jak i ich Partnerom. Zapewniamy:

  • kompleksową obsługę przedsięwzięcia na każdym etapie postępowania zmierzającego do zawarcia umowy o partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesji na roboty budowlane i usługi,
  • pro­wa­dzi­my do­radz­two przy opra­co­wy­wa­niu struk­tu­r, wdra­ża­niu, finanso­wa­niu i eksplo­ata­cji pro­jek­tów in­fra­struk­tu­ral­nych w ochronie zdrowia,
  • analizujemy przedsięwzięcia zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa europejskiego, w tym przepisami pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, a także możliwościami realizacji przedsięwzięć z uwzględnieniem środków unijnych,
  • uczest­ni­czy­my w po­stę­po­wa­niach prze­tar­go­wych z uwzględnieniem zasad prowadzenia dialogu konkurencyjnego lub trybów negocjacyjnych,
  • reprezentu­je­my in­we­sto­rów w po­stę­po­wa­niach kwa­li­fika­cyj­nych i odwoław­czych, przygo­to­wu­je­my i ne­go­cju­je­my umo­wy PPP i koncesji.
Kancelaria Prawnicza MedInLaw, Kraków