SteriMed Obiekty Medyczne

Zarządzanie Higieną
Walidacja czyszczenia i Dezynfekcji
WYMAGANIA PRAWNE

Proces dezynfekcji środowiska medycznego, wykonany w odpowiedniej jakości, który jest skuteczny i zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego, jest podstawowym zadaniem i obowiązkiem każdego menadżera odpowiedzialnego za higienę. Bardzo ważnym etapem każdego procesu dezynfekcji jest procedura czyszczenia. Prawidłowo opracowane procedury czyszczenia, mycia i dezynfekcji oraz odpowiednio wykonywane czynności powinny w sposób skuteczny zmniejszać ryzyko zakażeń mikrobiologicznych w procesie hospitalizacji i opieki nad pacjentem.

Zgodnie z wewnętrznymi planami i wytycznymi,  niezbędne jest przedstawienie dowodu, że stosowane procedury czyszczenia i dezynfekcji wyposażenia i pomieszczeń medycznych są skuteczne i nie stwarzają ryzyka dla pacjentów. Takim dowodem jest przeprowadzenie walidacji czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, w tym: gabinetów diagnostycznych, sal operacyjnych, sal OIOM, sal chorych, korytarzy i pozostałym pomieszczeń narażonych na rozprzestrzenianie się patogenów.

DLACZEGO NALEŻY WYKONYWAĆ WALIDACJĘ CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI?

Zwalidowana i odpowiednio udokumentowana procedura czyszczenia i dezynfekcji daje pewność, że stosowane technologie mycia i dezynfekcji oraz środki dezynfekcyjne są skuteczne, a tym samym pomieszczenia oraz urządzenia i aparatura zabiegowa spełniają wymogi odpowiedniej czystości mikrobiologicznej.
Daje to personelowi medycznemu poczucie bezpieczeństwa, że stosowane przy hospitalizacji i opiece urządzenia i wyposażenie nie spowodują zakażenia krzyżowego, które może mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów i personelu medycznego.

Prawidłowy proces mycia i dezynfekcji zabezpiecza również instytucję przed stratami finansowymi, gdyż nie dopuszcza do incydentów zachorowań wynikających z zakażeń, które pociągają za sobą duże straty ekonomiczne.

Czy możliwa jest minimalizacja ryzyka zakażeń u pacjentów krytycznie chorych?

Pomimo ogromnego postępu medycyny, problem zakażeń szpitalnych (HAI) nadal dotyczy placówek medycznych na całym świecie. HAI są jedną z głównych przyczyn współczesnych chorób zakaźnych. Przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, wydłużenia hospitalizacji oraz zwiększenia kosztów leczenia. Celem pracy było omówienie wybranych typów HAI u pacjentów krytycznie chorych oraz próba odpowiedzi na pytanie jak zminimalizować ryzyko zakażeń w tej grupie i czy w ogóle jest to możliwe. Ze względu na obszerność tematu omówiono wybrane zagadnienia: higiena rąk i środki ochrony osobistej, zakażenia związane z cewnikiem w żyle centralnej, pielęgnacja skóry narażonej na działanie wilgoci, zapalenie płuc związane z intubacją i wentylacją mechaniczną, zakażenie układu moczowego oraz zakażenie miejsca operowanego. Znajomość i przestrzeganie standardów medycznych oraz procedur postępowania w zakresie profilaktyki HAI w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia ilości zakażeń. Ważna jest także systematyczna edukacja personelu medycznego oraz współpraca i nadzór zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych.

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016012

  • Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(3):69–76
  • Joanna Rudek1 | Izabela Fajfer2
  • 2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kliniki Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie